Hội thảo khoa học

Đăng cai tổ chức Hội thảo ISDS 2023 (dự kiến tháng 11/2023)

Các hội thảo quốc tế, quốc gia và cấp vùng được tổ chức nhằm mở rộng giao lưu khoa học và nắm bắt các tri thức mới trong nghiên cứu khoa học về lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Hội thảo quốc tế:

-         The First International Conference on Intelligent Systems and Data Science (ISDS’23), 11-12/11/2023 [Springer].

-         The 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE’20), 12-14/11/2020 [IEEE].

-         The 2015 RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies - Research, Innovation, and Vision for Future (EIVF’15), 25-28/01/2015 [IEEE].

Hội thảo quốc gia:

-         Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX «Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin» (FAIR’16), 04-05/08/2016 [Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ]

-         Hội thảo quốc gia lần thứ XIV «Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ Thông tin & Truyền thông» (@’11) 6-8/10/2011 [Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật]

Hội thảo toàn quốc/vùng:

-         Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin (CICT-CTU’17), 03/11/2017 [Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ]

-         Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin với chủ đề «Hệ thống xử lý thông minh» (CICT-CTU’15), 07/11/2015 [Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ]

-         Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin (CICT-CTU’13), 01/11/2013 [Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ]

Hội thảo cấp trường:

-         Hội nghị tổng kết 5 năm nghiên cứu khoa học và đào tạo (CICT-CTU’11), 12/2011 [Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ]

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186