Kế hoạch giảng dạy và Danh sách bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

- Kế hoạch giảng dạy K30 ngành Công nghệ thông tin

- Kế hoạch giảng dạy K30 ngành Hệ thống thông tin

- Kế hoạch giảng dạy K30 ngành Khoa học máy tính

 - Kế hoạch giảng dạy K29 ngành Công nghệ thông tin

- Kế hoạch giảng dạy K29 ngành Hệ thống thông tin

- Kế hoạch giảng dạy K29 ngành Khoa học máy tính

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Danh sách bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2023 - Đợt tháng 02/2023 (Ngành Khoa học máy tính)

- Danh sách bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2023 - Đợt tháng 02/2023 (Ngành Hệ thống thông tin)

- Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2023

- Danh sách bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2022 - Đợt tháng 10/2022

- Danh sách bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2022 - Đợt tháng 06/2022

- Danh sách bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2022 - Đợt tháng 02/2022

- Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2022

- Danh sách bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2021 - Đợt tháng 11/2021

- Danh sách bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2021 - Đợt tháng 10/2021

- Danh sách bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2021 - Đợt tháng 10/2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trình tự nộp Luận văn Thạc sĩ

Nộp quyển Luận văn thạc sĩ sau khi bảo vệ

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186