Tổng quan về đào tạo

Trường CNTT-TT hiện đang đảm trách đào tạo 10 ngành và chuyên ngành bậc kỹ sư, 03 ngành bậc thạc sĩ và 01 ngành bậc tiến sĩ, với tổng quy mô hơn 5.000 sinh viên:

Danh sách các ngành đào tạo bậc đại học và sau đại học:

Ngành Bậc đào tạo
Kỹ sư Thạc sĩ Tiến sĩ
 1. Ngành Hệ thống thông tin X X X
 2. Ngành Khoa học máy tính X X Dự kiến mở: 2024 
 3. Ngành Công nghệ thông tin X X  
 4. Ngành Kỹ thuật phần mềm X  Dự kiến mở: 2024  
 5. Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu X    
 6. Ngành An toàn thông tin X    
 7. Ngành Truyền thông đa phương tiện X    
 8. Ngành Công nghệ thông tin - CT Chất lượng cao X    
 9. Ngành Kỹ thuật phần mềm - CT Chất lượng cao X    
 10. Chuyên ngành Tin học ứng dụng X    

 

Tất cả các ngành đào tạo của Trường đã được kiểm định nội bộ theo các tiêu chuẩn và tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, Trường có 03 ngành đào tạo bậc đại học đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA: Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Kỹ thuật phần mềm và Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu. Trường CNTT-TT luôn chú trọng tạo dựng môi trường đào tạo theo chuẩn mực tiên tiến trên thế giới, gắn kết công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học và yếu tố doanh nghiệp, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186