Báo cáo chuyên đề

Các chuyên đề được triển khai theo hướng giới thiệu các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới phục vụ cho công tác đào tạo, định hướng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Các chuyên đề được triển khai theo từng bộ môn/khoa và từng bước được triển khai tập trung theo các học kỳ đào tạo chính trong thời gian gần đây.

- Các chuyên đề mời

- Các chuyên đề do giảng viên trình bày: 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186