Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) gắn liền với chiến lược phát triển của Trường Đại học Cần Thơ qua các thời kỳ. Tiền thân của Trường CNTT-TT là Trung tâm Điện tử Tin học được thành lập năm 1990, tiếp theo là Khoa CNTT-TT được thành lập năm 1994. Kể từ khi thành lập, Khoa CNTT-TT đã trở thành một trong bảy khoa trọng điểm về lĩnh vực CNTT-TT của Việt Nam. Năm 2022, Khoa CNTT-TT được nâng cấp thành Trường CNTT-TT theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐT của Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Giáo dục Đại học (Luật 34/2018/QH14).

Việc nâng cấp Khoa CNTT-TT thành Trường CNTT-TT nhằm mang lại nhiều hiệu quả và tác động tích cực: (1) phù hợp với mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, (2) phù hợp với chủ trương của Chính phủ tiến tới tự chủ đại học, theo đó tạo điều kiện cho trường chuyên ngành phát triển bứt phá về chất lượng, uy tín, thương hiệu và quy mô, (3) gắn với cơ chế phân quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao trách nhiệm giải trình của trường chuyên ngành, góp phần đảm bảo công khai, minh bạch để xã hội giám sát hoạt động của nhà trường, (4) đặc biệt, mang lại sự đối sánh ngang tầm với các cơ sở đào tạo tương đồng (cùng quy mô/vai trò/vị trí), nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động quan hệ hợp tác/giao dịch, thúc đẩy sự bứt phá vươn lên tầm cao mới.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186