Khảo sát người học tốt nghiệp về đo lường mức đạt chuẩn đầu ra của CTĐT

Trường CNTT-TT Thực hiện khảo sát lấy ý kiến người học tốt nghiệp về đo lường mức đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các ngành: 

- Ngành Truyền thông và Mạng máy tính
- Ngành Công nghệ thông tin
- Ngành Công nghệ thông tin (CLC)
- Ngành Tin học ứng ụng
- Ngành Khoa học máy tính
- Ngành Hệ thống thông tin
- Ngành Kỹ thuật phần mềm

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186