Thông báo nộp luận văn HK1 2022-2023

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và theo công văn 26/ĐHCT-TTHL về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập CSDL Luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên, Trường CNTT&TT thông báo cho sinh viên về việc nộp luận văn HK1 2022-2023, tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Các số máy đặc biệt

Cấp cứu (Y tế):  0292.3872.115
Bảo vệ T. CNTT-TT:  0292.3831.300
Bảo vệ - PCCC Trường: 0292.3781.781
Công an P. Xuân Khánh: 0292.3820.186