Ban giám hiệu

 

Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Hòa

Tiến sĩ, Giảng viên chính

Bí thư Đảng ủy, Phụ trách chung

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84-0292-3734715


 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Ngô Bá Hùng

Tiến sĩ, Giảng viên chính

Phụ trách đào tạo & Công tác sinh viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84-0292-3734711

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Huỳnh Xuân Hiệp

Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Phụ trách Nghiên cứu khoa học & Chuyển giao công nghệ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84-0292-3734714

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Phạm Nguyên Khang

 Phó giáo sư, Tiến sĩ

 Phụ trách đào tạo Sau đại học, CSVC & Thiết bị

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Điện thoại: 84-0292-3885333

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker