Cần sinh viên lao động: mỗi ngày 10 sv

Thông báo    Trần Minh Tân    2017-09-25
Cần mỗi ngày 10 sv lao động.
Địa chỉ: Khoa CNTT&TT (Khu 2)
Liên hệ: Thầy Tân để được phân công công việc

Bạn nào rãnh cứ đến làm việc, làm xong sẽ được điểm danh bởi hệ thống: 

http://www.cit.ctu.edu.vn/quanlylaodong

* Lưu ý: nhớ đem thẻ sinh viên khi đi lao động.

Bài viết liên quan

Tham gia tình nguyện hè
Đem thẻ sinh viên khi đi lao động
Đăng ký lao động

Thông báo

Xem tất cả