Đăng ký lao động

Thông báo    Quản trị hệ thống    2017-09-25
Sinh viên có thể đăng ký lao động online tại trang này.

Vào liên kết:

http://www.cit.ctu.edu.vn/quanlylaodong/dangky

Bài viết liên quan

Tham gia tình nguyện hè
Cần sinh viên lao động: mỗi ngày 10 sv
Đem thẻ sinh viên khi đi lao động

Thông báo

Xem tất cả