Lấy ý kiến SV về công tác cố vấn, hỗ trợ học tập và trải nghiệm học tập

Viết bởi Webmaster.

Trung tâm Quản lý chất lượng - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến trong sinh viên về công tác cố vấn và hỗ trợ học tập và trải nghiệm học tập năm học 2020-2021. 

Thời gian khảo sát dự kiến: Từ ngày 17 đến ngày 28/5/2021, chi tiết tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker