Thông báo kiểm tra thông tin kết quả học tập sinh viên

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Trích thông báo của Phòng Công tác sinh viên như sau:

Căn cứ Quy định về Công tác học vụ, được ban hành kèm theo Quyết định số 1294/ĐHCT-ĐT ngày 27/8/2010, và Quyết định số 1905/ĐHCT-ĐT ngày 19/08/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và kết quả học tập học kỳ 1, 2013-2014, Phòng Công tác Sinh viên xin gửi đến đơn vị Danh sách sinh viên dự kiến như sau:

Điều kiện miễn môn Tin học căn bản

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Tin học căn bản là môn điều kiện, không tính điểm tích lũy, sinh viên có chứng chỉ A Tin học (do Trung tâm Điện tử và Tin học thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông) cấp sẽ được miễn môn tin học căn bản và thực hành tin học căn bản.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker