Thông báo kiểm tra thông tin kết quả học tập sinh viên

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Trích thông báo của Phòng Công tác sinh viên như sau:

Căn cứ Quy định về Công tác học vụ, được ban hành kèm theo Quyết định số 1294/ĐHCT-ĐT ngày 27/8/2010, và Quyết định số 1905/ĐHCT-ĐT ngày 19/08/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và kết quả học tập học kỳ 1, 2013-2014, Phòng Công tác Sinh viên xin gửi đến đơn vị Danh sách sinh viên dự kiến như sau:

** Sinh viên phẩn hồi (làm đơn, nếu có) cho Cô Nguyễn Thị Thủy Chung (Văn phòng khoa) hạn chót là 22/01/2014.

1. Danh sách 1 – Sinh viên bị cảnh báo học vụ: Sinh viên có kết quả học tập kém trong học kỳ 1, năm học 2013-2014 (Điểm trung bình học kỳ <0.80). Nếu không cải thiện kết quả học tập trong học kỳ 2, năm học 2013-2014 (Điểm trung bình học kỳ <1.00) sẽ bị buộc thôi học vì lý do học lực kém.

TT MSSV Họ tên Mã lớp Mã khoa Điểm TB TC đký
1 1101567 Phạm Hồng Sơn  DI1095A1 DI 0.00  10 
2 1101629 Mai Hữu Lợi  DI1096A2 DI 0.00  13 
2 1101687 Nguyễn Minh Thiện  DI1096A3 DI 0.00  12 
3 1101726 Võ Ngọc Đạm  DI1097A1 DI 0.33  15 
3 1101751 Đinh Phú Hữu  DI1097A1 DI 0.69  18 
4 1101769 Hoàng Văn Nguyên  DI1097A1 DI 0.61  19 
4 1101796 Đổ Chí Thanh  DI1097A2 DI 0.69  13 
5 1101838 Huỳnh Như Ý  DI1097A2 DI 0.25  12 
5 1107967 Trần Phúc Hậu  DI10Z6A1 DI 0.74  17 
6 1111253 Nguyễn Thanh Sang  DI1195A1 DI 0.58  19 
6 1111309 Phạm Trọng Mác  DI1196A1 DI 0.69  16 
7 1111343 Nguyễn Hoàng Thế  DI1196A1 DI 0.68  19 
7 1111345 Đinh Quang Thuận  DI1196A1 DI 0.69  16 
8 1111388 Lê Trường Giang  DI11Y9A2 DI 0.00  13 
8 1111392 Lâm Phúc Hậu  DI11Y9A2 DI 0.69  16 
9 1111397 Trần Phạm Thái Học  DI11Y9A1 DI 0.00 
9 1111433 Đặng Hoàng Nhi  DI11Y9A1 DI 0.00 
10 1111489 Phạm Đức Duy  DI11Z6A1 DI 0.36  11 
10 1117835 Trần Dương Khang  DI11Z6A1 DI 0.00  18 
11 1117850 Lê Văn Tài  DI11Z6A1 DI 0.00  11 
11 B1203876 Lê Tuấn Anh  DI12Z6A1 DI 0.00  12 
12 B1203973 Kim Tiến  DI12Y9A1 DI 0.24  17 
12 B1204009 Quách Thái Duy  DI1296A1 DI 0.56  18 
13 B1204038 Hồ Minh Ngọc  DI1296A1 DI 0.00 
13 B1204079 Nguyễn Minh Thiện  DI1296A2 DI 0.53  17 
14 B1204080 Nguyễn Ngọc Thiêu  DI1296A1 DI 0.77  13 
14 B1204098 Tống Thành Vinh  DI1296A1 DI 0.00  17 
15 B1208618 Đỗ Cao Học  DI12Z6A1 DI 0.64  14 
15 B1208628 Huỳnh Công Khanh  DI12Z6A1 DI 0.00  10 
16 B1208712 Trương Quang Đại  DI12Y9A1 DI 0.30  15 
16 B1208773 Vũ Ngọc Khải  DI1295A2 DI 0.18  17 
17 B1208783 Lê Ngọc Mới  DI1295A2 DI 0.00  18 
17 B1208834 Nguyễn Thị Thuỳ Trang  DI1295A1 DI 0.00  18 
18 B1208839 Trần Kim Tú  DI1295A2 DI 0.00  10 
18 B1304580 Phạm Trọng Nhân  DI13Y9A1 DI 0.00  14 
19 B1304700 Lê Vũ Luân  DI1396A2 DI 0.75  14 
19 B1304719 Lưu Huỳnh Sang  DI1396A2 DI 0.46  14 
20 B1304761 Nguyễn Phạm Tiến Đạt  DI1395A1 DI 0.68  14 
20 B1304786 Huỳnh Đông Phương  DI1395A1 DI 0.18  14 
21 B1304865 Nguyễn Thị Mộng Ngân  DI13V7A1 DI 0.00  14 
21 B1304887 Nguyễn Thị Kim Quyên  DI13V7A1 DI 0.00  14 
22 B1304929 Lê Hoàng Việt  DI13V7A1 DI 0.00  14 
22 B1304966 Ngô Minh Hiền  DI13V7A2 DI 0.00  14 
23 C1200460 Nguyễn Viết Hoàng Chương  DI1295L2 DI 0.11  18 
23 C1200477 Đinh Văn Minh  DI1295L2 DI 0.00 

 


 2. Danh sách 2 - Sinh viên có kết quả học tập kém 02 học kỳ bị buộc thôi học: Sinh viên đã bị cảnh báo học vụ ở học kỳ 2, năm học 2012-2013 (Thông báo số 042/TB-ĐHCT, ngày 27/02/2012) vẫn có kết quả học tập kém (điểm trung bình học kỳ <1.00) trong học kỳ 1, năm học 2013-2014. Sinh viên thuộc danh sách 2 nếu có nguyện vọng tiếp tục học ở trình độ đào tạo thấp hơn, đề nghị làm thủ tục chuyển Trường (hoặc chuyển hệ đào tạo) trước ngày 24/01/2013

Stt Mã SV  Họ và tên  Tên lớp  Khoa Điểm TB TC đ.ký
122 131 122 131
1 1101586 Lê Văn Đại  DI1096A1 DI 0.61  0.77  13  18 
2 1101657 Vũ Hà Phan  DI1096A2 DI 0.79  0.55  11  17 
2 1101803 Phan Chiến Thắng  DI1097A2 DI 0.56  0.55  11 
3 1107923 Nguyễn Đình Quý  DI1095A2 DI 0.00  0.20  10 
3 1107974 Đoàn Vũ Khương  DI10Z6A1 DI 0.35  0.00  14  10 
4 1111246 Trần Thiện Nhân  DI1195A1 DI 0.56  0.94  16  16 
4 1111262 Nguyễn Lê Trí Thức  DI1195A1 DI 0.53  0.65  13  17 
5 1111496 Huỳnh Quốc Huy  DI11Z6A1 DI 0.00  0.11 
5 B1208634 Huỳnh Lê  DI12Z6A1 DI 0.35  0.00  20 
6 C1200456 Trần Hoàng Anh  DI1295L2 DI 0.57  0.89  19  14 

 


3. Danh sách 3 - Sinh viên đăng ký môn học dưới 8 tín chỉ trong học kỳ 2, 2013-2014 đã thông báo nhắc nhở tường trình, nhưng sinh viên vẫn chưa nộp. Phòng Công tác Sinh viên sẽ chuyển danh sách qua phòng Đào tạo để xóa đăng ký môn học học kỳ 2, 2013-2014

STT Mã SV  Họ và tên Tên lớp Tín chỉ ĐK  Mã khoa Tín chỉ tích lũy  Tín chỉ CTĐT 
1 1081599  Ngũ Kim Tài  DI0896A3 DI 122  134
2 1091648  Phạm Lê Anh  DI0997A4 DI 94  134

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker