Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2,3 năm 2014

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Trường thông báo đến đơn vị kế hoạch xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng đợt 2 và 3 năm học 2013 - 2014 như sau:

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Đợt 2: (áp dụng đối với sinh viên (SV) học đến học kỳ 2 năm học 2013-2014)

29.4.2014- 31.5.2014

* Đối với Khóa 32 về trước: SV làm đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm). Nộp tại thư viện khoa gồm: đơn xét TN, chương trình chuyển đổi (in từ web khoa) có ghi điểm cụ thể, lưu ý: ghi đúng mã môn đã học, không cần phải nộp bảng điểm.

* Đối với Khóa 33 về sau:

- SV đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến của Trường bằng tài khoản SV (tài khoản đăng nhập máy tính) để thực hiện cho ý kiến về chương trình đào tạo (CTĐT) đã học. (https://oss.ctu.edu.vn/web/guest/lay-y-kien-chuong-trinh-dao-tao).

- SV đăng nhập tài khoản hệ thống quản lý đào tạo chọn phân hệ “Kết quả tốt nghiệp”, chọn “Tùy chọn tốt nghiệp”và chọn tiếp “Yêu cầu xét tốt nghiệp”(SV có thể yêu cầu xét tốt nghiệp khi chưa đủ điểm các học phần).

- Đối với SV được phép học cùng lúc 2 CTĐT nếu muốn học tiếp sau khi tốt nghiệp thì chọn “Xác nhận tiếp tục học chương trình đào tạo thứ 2 sau khi tốt nghiệp”.

SV

28.5.2014

- Tổng kết và xử lý điểm học kỳ 2 năm học 2013-2014.

Phòng Đào tạo (PĐT)

02.6.2014 - 06.6.2014

 

 

* Đối với Khóa 32 về trước:

- CVHT căn cứ Kế hoạch học tập và Bảng điểm để xét tốt nghiệp cho SV. Lập danh sách SV đề nghị công nhận tốt nghiệp gửi cho Hội đồng xét tốt nghiệp của đơn vị xét duyệt.

- Đơn vị quản lý ngành (ĐVQLN) gửi danh sách SV đề nghị công nhận tốt nghiệp và biên bản xét tốt nghiệp cho PĐT.

* Đối với Khóa 33 về sau:

- PĐT lập danh sách dự kiến SV đủ điều kiện tốt nghiệp và danh sách SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp chuyển cho ĐVQLNđểcông bố (có kèm theo e-file). ĐVQLN có phản hồi cho PĐT về các danh sách dự kiến.

- SV đủ điều kiện tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để chọn không tích lũy các học phần tự chọn đã học nhiều hơn so với yêu cầu của CTĐT (nếu có nhu cầu).

PĐT, ĐVQLN, CVHT, SV

09.6.2014-18.6.2014

- PĐT phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên (PCTSV) rà soát các đề nghị của ĐVQLN về các danh sách SV tốt nghiệp.

- PĐT lập Quyết định (QĐ) công nhận tốt nghiệp trình Ban Giám hiệu ký duyệt.

- PĐT in Giấy chứng nhận tốt nghiệp chuyển cho ĐVLQN.

PĐT,

PCTSV

ĐVQLN

19.6.2014-27.6.2014

 

 

- Công bố QĐ tốt nghiệp trên website PĐT.

- SV liên hệ nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tại ĐVQLN (từ ngày 23.6.2014).

- Thanh toán ra trường: PĐT gởi danh sách SV tốt nghiệp đến ĐVQLN, Phòng Tài vụ (PTV), PCTSV, Trung tâm Học liệu (TTHL) và Thư viện Thành phố Cần Thơ (TVTPCT). Các đơn vị kiểm tra và gởi danh sách SV chưa hoàn thành thanh toán với đơn vị (nếu có) cho ĐVQLN thông báo đến SV.

- PĐT in QĐ tốt nghiệp và Kết quả học tập toàn khóa.

PĐT, ĐVQLN,

SV,PTV,

PCTSV, TTHL

 

 

30.6.2014-

11.7.2014

 

Tuyển sinh cao đẳng, đại học toàn quốc

 

14.7.2014-

25.7.2014

 

Nghỉ hè toàn Trường

 

    

28.7.2014-01.8.2014

 

- SV nộp chi phí hồ sơ tốt nghiệp và nhận QĐ tốt nghiệp tại ĐVQLN (đối với SV có tên trong danh sách chưa hoàn thành thanh toán phải có xác nhận của đơn vị có liên quan là “không còn nợ” vào Phiếu thanh toán ra trường (theo mẫu đính kèm) mới được nhận QĐ tốt nghiệp).

SV, ĐVQLN

11.8.2014-15.8.2014

 

- SV nhận Bằng tốt nghiệp tại PĐT (cần xuất trình QĐ tốt nghiệp và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có dán ảnh).

- SV nhận Bảng kết quả học tập toàn khóa và bảng photo bằng tốt nghiệp tại ĐVQLN.

- PĐT scan bằng tốt nghiệp từng SV và cập nhật danh sách SV tốt nghiệp vào website Trường.

SV, ĐVQLN, PĐT

18.8.2014-24.8.2014

- Tổ chức Lễ tốt nghiệp (các ngành Sư phạm).

ĐVQLN

22.9.2014-28.9.2014

- Tổ chức Lễ tốt nghiệp (các đơn vị còn lại).

ĐVQLN

Đợt 3: (áp dụng đối với SV học đến học kỳ hè năm học 2013-2014)

01.7.2014 - 27.7.2014

* Đối với Khóa 32 về trước: : SV làm đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm). Nộp tại thư viện khoa gồm: đơn xét TN, chương trình chuyển đổi (in từ web khoa) có ghi điểm cụ thể, lưu ý: ghi đúng mã môn đã học, không cần phải nộp bảng điểm.  

* Đối với Khóa 33 về sau:

- SV đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến của Trường bằng tài khoản SV (tài khoản đăng nhập máy tính) để thực hiện cho ý kiến về chương trình đào tạo (CTĐT) đã học. (https://oss.ctu.edu.vn/web/guest/lay-y-kien-chuong-trinh-dao-tao).

- SV đăng nhập tài khoản hệ thống quản lý đào tạo chọn phân hệ “Kết quả tốt nghiệp”, chọn “Tùy chọn tốt nghiệp”và chọn tiếp “Yêu cầu xét tốt nghiệp”(SV có thể yêu cầu xét tốt nghiệp khi chưa đủ điểm các học phần).

- Đối với SV được phép học cùng lúc 2 CTĐT nếu muốn học tiếp sau khi tốt nghiệp thì chọn “Xác nhận tiếp tục học chương trình đào tạo thứ 2 sau khi tốt nghiệp”.

CVHT, SV

23.7.2014

- Tổng kết và xử lý điểm học kỳ hè năm học 2013-2014.

PĐT

28.7.2014 - 01.8.2014

* Đối với Khóa 32 về trước:

- CVHT căn cứ Kế hoạch học tập và Bảng điểm để xét tốt nghiệp cho SV. Lập danh sách SV đề nghị công nhận tốt nghiệp gửi cho Hội đồng xét tốt nghiệp của đơn vị xét duyệt.

- ĐVQLN gửi danh sách SV đề nghị công nhận tốt nghiệp và biên bản xét tốt nghiệp cho PĐT.

* Đối với Khóa 33 về sau:

- PĐT lập danh sách dự kiến SV đủ điều kiện tốt nghiệp và danh sách SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp chuyển cho ĐVQLNđểcông bố (có kèm theo e-file). ĐVQLN có phản hồi cho PĐT về các danh sách dự kiến.

- SV đủ điều kiện tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để chọn không tích lũy các học phần tự chọn đã học nhiều hơn so với yêu cầu của CTĐT (nếu có nhu cầu).

PĐT, ĐVQLN, CVHT, SV

04.8.2014-13.8.2014

- PĐT phối hợp với PCTSV rà soát các đề nghị của ĐVQLN về các danh sách SV tốt nghiệp.

- PĐT lập QĐ công nhận tốt nghiệp trình Ban Giám hiệu ký duyệt.

- PĐT in Giấy chứng nhận tốt nghiệp chuyển cho ĐVLQN.

PĐT, PCTSV

ĐVQLN

14.8.2014-22.8.2014

- Công bố QĐ tốt nghiệp trên website PĐT.

- SV liên hệ nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tại ĐVQLN (từ ngày18.8.2014).

- Thanh toán ra trường: PĐT gởi danh sách SV tốt nghiệp đến ĐVQLN, Phòng Tài vụ, PCTSV, Trung tâm Học liệu và Thư viện Thành phố Cần Thơ. Các đơn vị kiểm tra và gởi danh sách SV chưa hoàn thành thanh toán với đơn vị (nếu có) cho ĐVQLN thông báo đến SV được biết.

- PĐT in QĐ tốt nghiệp và Kết quả học tập toàn khóa.

PĐT, ĐVQLN, SV,PTV,

PCTSV, TTHL

25.8.2014-29.8.2014

- SV nộp chi phí hồ sơ tốt nghiệp và nhận QĐ tốt nghiệp tại ĐVQLN (đối với SV có tên trong danh sách chưa hoàn thành thanh toán phải có xác nhận của đơn vị có liên quan là “không còn nợ” vào Phiếu thanh toán ra trường (theo mẫu đính kèm) mới được nhận QĐ tốt nghiệp).

SV, ĐVQLN

08.9.2014-12.9.2014

- SV nhận Bằng tốt nghiệp tại PĐT (cần xuất trình QĐ tốt nghiệp và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có dán ảnh).

- SV nhận Bảng kết quả học tập toàn khóa và bảng photo bằng tốt nghiệp tại ĐVQLN.

- PĐT scan bằng tốt nghiệp từng SV và cập nhật danh sách SV tốt nghiệp vào website Trường.

SV, ĐVQLN, PĐT

22.9.2014-28.9.2014

- Tổ chức Lễ tốt nghiệp.

ĐVQLN

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker