Đảm bảo chất lượng và tự đánh giá chương trình đào tạo

Các hoạt động Bảo đảm Chất lượng bắt đầu vào năm 2003. Trường ĐHCT và Khoa CNTT&TT đã triển khai Tầm nhìn và Sứ mệnh, từ đó thiết lập một Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ ở hai cấp độ. Các văn bản chính thức về việc thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm 

  •     Quyết định số 384 / QĐ-ĐHCT, ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Hiệu trưởng ĐHCT về việc thành lập Trung tâm Kiểm định và Kiểm định chất lượng (QATC);
  •     Quyết định số 42 / QĐ / ĐBCL-ĐHCT ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng ĐHCT về quyền tự chủ toàn diện trong các hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) ở cấp đại học;
  •     Quyết định số 892 / QĐ / ĐBCL-ĐHCT ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng ĐHCT về việc sử dụng Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ theo chuẩn AUN ở cấp trường / cấp trường;
  •     Quyết định số 47/QĐ-ĐHCT ngày 10 tháng 1 năm 2014 của Hiệu trưởng ĐHCT về việc thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2012 – 2017;
  •     Quyết định số 4595/QĐ-ĐHCT ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng ĐHCT về việc thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2017 – 2022;
  •     Quyết định số 4495/QĐ-ĐHCT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng ĐHCT về việc thành lập Tổ đảm bảo chất lượng của Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012 – 2017;
  •     Quyết định số 5860/QĐ-ĐHCT ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng ĐHCT về việc thành lập Tổ đảm bảo chất lượng của Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông đã chú trọng nhiều đến cải tiến và phát triển chất lượng các chương trình giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc gia và xu thế hội nhập khu vực cũng như hội nhập quốc tế. Do đó, Tổ đảm bảo chất lượng (QAT) của Khoa CNTT&TT đã thiết lập các quy trình để thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng các chương trình giáo dục và đào tạo; và chịu trách nhiệm về chất lượng và hoạt động lâu dài.

QAT của Khoa CNTT&TT được thành lập vào năm 2008, là một đơn vị của QATC của ĐHCT và chịu trách nhiệm về các hoạt động đảm bảo chất lượng như đánh giá học phần, đánh giá nhật ký giảng dạy và tự đánh giá chương trình đào tạo.

QAT đặt lịch biểu và chỉ định các nhóm thu thập minh chứng, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả. Để hợp tác hiệu quả, QAT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để giúp đỡ và hỗ trợ quá trình thu thập minh chứng và điều tra dữ liệu. Dựa trên các báo cáo từ các phòng ban khác, QAT đánh giá kết quả và biên soạn các báo cáo.

 

  Liên kết:

1. Chương trình Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

2. Chương trình kỹ thuật phần mềm

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker