Cách đăng ký tham dự hội thảo

Mỗi bài báo phải có ít nhất 01 tác giả đăng ký và nộp lệ phí.

Đăng ký tại:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjo7QUHO54s4yKdE6Zk6X3T4xGiOvdUiQeLw6y1NGG8nNyIA/viewform

Nộp lệ phí (1.000.000 đồng/bài nếu đã được chấp nhận đăng trong Tạp chí;  500.000 đồng/bài nếu đã được chấp nhận đăng trong kỷ yếu) bằng hình thức chuyển khoản
- Tên tài khoản giao dịch: Trường Đại học Cần Thơ – DAK
- Số tài khoản: 1800 20 121 3545
- Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ
- Nội dung: Lệ phí HTCNTT 2017 (ID:.., Tên người tham dự)

Thời hạn để đăng ký và nộp phí đến hết ngày 06/10/2017.

Thông tin liên hệ: Ban thư ký hội thảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 


Thể lệ bài viết

Bài viết dài tối đa 8 trang giấy A4 theo mẫu

Các bài viết sẽ được tuyển chọn, phản biện 2 vòng. Vòng 1, chọn ra các bài đủ điều kiện đăng trong kỷ yếu hội thảo (có chỉ số ISBN). Vòng 2, các bài từ vòng 1 sẽ được phản biện độc lập để chọn đăng trong số chuyên đề của Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, mã số ISSN: 1859-2333.

Link gửi bài viết
 
Nộp file pdf qua hệ thống tại đây
 


 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.