Đăng Nhập
   
     Đã có chứng chỉ đến đợt thi tháng 09-2022, thí sinh đến khu 3, Đại học Cần Thơ (Số 01 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ) để nhận chứng chỉ.

@CIT 2014