Đăng Nhập
Sinh viên của Trường đại học Cần Thơ có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ do Trung tâm Điện tử và Tin học cấp (như danh sách bên dưới) sẽ được miễn học phần Tin học căn bảnTT. Tin học căn bản theo quy định của Trường như sau:

Tên chứng chỉ/chứng nhận (do Trung tâm ĐTTH cấp)

Miễn học phần

Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A (Chứng chỉ A cũ)

Tin học Căn bản và TT. Tin học Căn bản

Chứng nhận Hoàn thành khóa học Ứng dụng CNTT Căn bản

Chứng nhận Hoàn thành khóa học Ứng dụng CNTT Nâng cao 

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Căn bản

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao @CIT 2014